De diaconale wijkraad wordt gevormd door de diakenen van de wijkgemeente. De diakenen zijn ook lid van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Driebergen.
Binnen de wijk bestaat het werk uit het bevorderen van het diaconale bewustzijn van de wijkgemeente en het dienst doen als diakenen binnen de wijkgemeente. Er worden diverse activiteiten ontplooid en jaarlijks wordt een bestemming gekozen voor de vier diaconale collecten van onze wijk.
De wijkraad heeft zich als doel gesteld ook inhoud te geven aan het diaconaat in de buurt. De kerk ligt immers midden in het dorp. Dat betekent zoeken naar antwoorden op de vraag: wat kunnen en mogen we als kerk betekenen voor de mensen in onze wijk en buurt.

Diaconia, dienst, is een van de centrale woorden in het Nieuwe Testament. Het betekent veel meer dan armenzorg. Dienstbaarheid is de grondhouding van iedere Christen, die direct voortvloeit uit het liefdegebod en die zich kan uitstrekken tot alle aspecten van het dagelijks leven, niet alleen tussen individuen, maar ook in maatschappelijke of politieke verbanden.
Door deze dienstbaarheid zal een christelijke gemeente zich moeten onderscheiden van de wereld die haar omringt.

 Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Sinds 1993 is in Driebergen een Samen-op-Weg-werkgroep ZWO actief. Deze groep is onderdeel van de protestantse gemeente Driebergen. In iedere wijkdiaconie zit een diaken, die lid is van de ZWO-werkgroep en die de ZWO-projecten behartigt in de wijkgemeente.